Nieuws

Open brief van de klankbordgroep

January 12th, 2022

Open brief van de Klankbordgroep aan de president in ballingschap van de Republiek der Zuid-Molukken: Zijne Excellentie Mr. J.G. Wattilete

Naar aanleiding van de Nieuwsbrief van de RMS president in ballingschap van 2 januari heeft het Comité Molukse Herdenking een reactie geplaatst op 9 januari 2022. Ook de door het CMH ingestelde Klankbordgroep voor de Herdenking en De Reizende Tentoonstelling heeft per email op 8 januari 2022 een persoonlijke brief gestuurd aan zijne excellentie Mr. J.G. Wattilete. Waarin zij hun mening geven over de boodschap van de RMS regering ten aanzien van de herdenking die dit jaar georganiseerd zal worden als ook de Reizende Tentoonstelling. Zij nemen de vrijheid om deze brief – in het kader van transparantie – via de beschikbare social media kanalen aan onder meer de Molukse gemeenschap kenbaar te maken.  Deze brief wordt daarom op deze website openbaar gemaakt.

Capelle, 8 januari 2022
Aan: De Regering in ballingschap van de
Republiek der Zuid-Molukken
t.a.v. de President, Zijne Excellentie Mr. J. G. Wattilete
Per email  

Onderwerp: Open brief/reactie Nieuwjaarsboodschap 2022 d.d. 2 januari jl.

Excellentie, geachte heer Wattilete,

Namens de Klankbordgroep, wensen wij u en de overige leden van de Regering in Ballingschap een  gelukkig en gezond 2022 toe.

De Klankbordgroep is op 12 december 2021 opgericht naar aanleiding van de grote commotie in  gemeenschap over het draagvlak, de vorm en inhoud van de Herdenking die op 7 oktober 2021 had  moeten plaatsvinden.

De Klankbordgroep wil door verbindend te werken, mede draagvlak in de Molukse gemeenschap creëren om de komende landelijke Herdenking van het 71-jarig verblijf van de Molukse  gemeenschap in Nederland respectvol te laten plaatsvinden.

De Klankbordgroep is een onafhankelijk adviserend gremium met betrekking tot de activiteiten  van het Comité Molukse Herdenking. De samenstelling van de Klankbordgroep is divers.  Graag verwijzen we u voor nadere informatie naar de website: www.molukseherdenking.nl 

De Klankbordgroep heeft via social media kennisgenomen van uw Nieuwjaarsboodschap. De  boodschap begint met een weergave van de werkzaamheden die de Regering in ballingschap in  2021 heeft uitgevoerd. Op zich prijzenswaardige werkzaamheden.

Echter gaandeweg de boodschap constateren wij dat de toonzetting en inhoudelijke aantijgingen  ten aanzien van de activiteiten rond de Reizende Tentoonstelling en de Herdenking steeds  grimmiger werd. Wij betreuren dit ten zeerste!

Temeer daar in de boodschap uitgegaan wordt van veronderstellingen als zou deze activiteiten  ontwikkeld zijn met het doel de RMS te liquideren. Dat is geenszins het geval.

De Klankbordgroep is zoals gesteld in het leven geroepen om verbindingen te leggen tussen de  verschillende geledingen in de Molukse gemeenschap opdat de diversiteit in opvattingen over de  Herdenking meegenomen wordt. De Herdenking is in onze ogen een Herdenking voor alle  Molukkers, ongeacht politieke opvatting, geloofsovertuiging, eilanden waar onze ouders en  grootouders van afkomstig zijn.

Een ander punt dat wij zeer betreuren is het feit dat gesteld wordt dat in de Reizende  Tentoonstelling de reden en geschiedenis van de komst van Molukkers naar Nederland onjuist  wordt weergegeven. We raden u en de overige leden van de Regering in ballingschap aan om de  tentoonstelling eerst zelf te bezoeken. Bezoek ook eens de website waarop zichtbaar is wat er in de tentoonstelling over de ontstaansgeschiedenis van de RMS getoond wordt.

In uw boodschap maakt u gewag van Molukse historici die betrokken zouden zijn bij het  wegsaneren van de RMS en haar geschiedenis. Dit is geenszins het geval.

U trekt daarmee de integriteit en de expertise van onze eigen pioniers van de geschiedschrijving  van de Molukse gemeenschap in Nederland in twijfel.

Wij betreuren dit ten zeerste omdat we verwachten dat het effect van uw boodschap niet bijdraagt aan de broodnodige verbinding in de Molukse gemeenschap en waar  wij als Klankbordgroep aan willen bijdragen.

Voor de betrokken historicus is dit karaktermoord. We mogen aannemen dat dit niet de bedoeling  is van de strekking van uw aantijging?

Bij de inrichting van de Reizende Tentoonstelling was 1 Molukse historicus betrokken, te weten  drs. Ron Habiboe, tevens lid van de Klankbordgroep. De andere adviseur was geen Molukse historicus maar drs. Nanneke Wigard, voormalig directeur van het Moluks Museum in Den Haag

Zoals eerder is opgemerkt willen wij als Klankbordgroep verbindend zijn om uiteindelijk te komen tot een Herdenking van de gehele Molukse 1e en 2e generatie die ongewild en aanvankelijk voor  tijdelijke duur in 1951 naar Nederland zijn overgebracht.

Als Klankbordgroep stellen we het daarom zeer op prijs om mede naar aanleiding van uw  Nieuwjaarsboodschap het gesprek op korte termijn met u aan te gaan.

We nodigen u daar dan ook bij deze voor uit.

Hoogachtend, namens de Klankbordgroep,

Frieda Souhuwat- Tomasoa, voorzitter

P.s. We nemen de vrijheid om onze brief- in het kader van transparantie – ook via de ons  beschikbare social media kanalen aan onder meer de Molukse gemeenschap kenbaar te maken.

Cc. Leden Klankbordgroep en Comité Herdenking Molukkers (CHM)

Het Comité Molukse Herdenking heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten en heeft een aantal mooie berichten te delen! Zowel over de Reizende Tentoonstelling In Twee Werelden | Molukkers in Nederland als over de uitgestelde Molukse Herdenking.